stones

tress which are changing into stones

கல்லாக மாறும் மரங்கள்!!!

  • by

மரம் மனிதனுக்கு பலவகைகளில் பயன்படுகிறது. வெயிலின் போது நிழல் தருகிறது. சுத்தமான காற்றை சுவாசிக்க காரணமாகிறது. பசிக்கும்போது புசிக்க கனிகளைத் தருகிறது. இது மட்டுமல்லாமல் இந்த மரத்தின் மூலம் நமக்கு ஏராளமான பயன்கள் இருக்கிறது.… Read More »கல்லாக மாறும் மரங்கள்!!!