#life after death

ಸಾವಿನ ನಂತರದ ಬದುಕು ನಿಜವೇ..?

  • by

ಸಾವಿನ ನಂತರ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೇವೆ? ಮಾನವನ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪುರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆಂದು ಮತಧರ್ಮಗಳಾಗಲಿ, ಅನೇಕ ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಲಿ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾವಿನಿಂದ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಅಳಿಯುವುದು ನಿಜ; ಆದರೆ ಜೀವ ಸಾವಿನಿಂದಾಚೆಗೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆಂಬುದು ಎಲ್ಲ … Read More »ಸಾವಿನ ನಂತರದ ಬದುಕು ನಿಜವೇ..?