#health benefits #ಭುಜಂಗಾಸನ

yoga

ಭುಜಂಗಾಸನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ? ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು.!? ( How to do Bhujangasana And What are Its Benefits?)

  • by

ಸರ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಭಂಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಭುಜಂಗಾಸನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭುಜಂಗಾಸನ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರದ 12 ಆಸನದ ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಭುಜಂಗಾಸನ 8ನೇಯ ಆಸನವಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಸೊಂಟ ಹಾಗೂ ತೊಡೆಗಳ ದುರ್ಬಲತೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದರದ ಅನೇಕ… Read More »ಭುಜಂಗಾಸನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ? ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು.!? ( How to do Bhujangasana And What are Its Benefits?)