causes of depression

ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಯೋಗದಿಂದ ಪರಿಹಾರ

  • by

ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನಿರಂತರವಾದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿರಂತರವಾದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ  ಏನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡದ ಕಾರಣದಿಂದ… Read More »ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಯೋಗದಿಂದ ಪರಿಹಾರ