#ಹೃದಯ # ಆಹಾರ ತ್ಯಜಿಸಿ

ಈ ಆಹಾರಗಳು ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹದು.. ಎಚ್ಚರ!

  • by

ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಅಪಾಯದ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಆತಂಕ್ಕಕೊಳಗಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ,… Read More »ಈ ಆಹಾರಗಳು ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹದು.. ಎಚ್ಚರ!