ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ

‘ಯೋಗಾವು ಜ್ಞಾನ, ಉತ್ಸಾಹ, ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ’- ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ – (Yoga brings the knowledge, passion and action together.- Sri Sri Ravi Shankar)

  • by

ರೋಗ ಮುಕ್ತ ದೇಹ, ಹಿಂಸೆ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ, ಗೊಂದಲ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸು.. ಪ್ರತಿ ಬಂಧ ಮುಕ್ತ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಆಘಾತ ಮುಕ್ತ ಸ್ಮರಣೆ, ದುಃಖ ಮುಕ್ತ ಆತ್ಮ ಇದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಮಾಜದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಯೋಗವು… Read More »‘ಯೋಗಾವು ಜ್ಞಾನ, ಉತ್ಸಾಹ, ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ’- ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ – (Yoga brings the knowledge, passion and action together.- Sri Sri Ravi Shankar)