#ಲವ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್

ಲವ್ ಸಾಂಗ್ಸ್: ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೊಸಾ ಭಾಷ್ಯ ..

  • by

ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅರುಹುವ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರವಾದ ಸುಂದರ ಅನುಭೂತಿಯಾಗಿದೆ. ತಾವು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅರುಹುತ್ತೇವೆ. ಈ… Read More »ಲವ್ ಸಾಂಗ್ಸ್: ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೊಸಾ ಭಾಷ್ಯ ..