# ಯಾವ ಸೋಪು ಒಳ್ಳೆಯದು

ಯಾವ ಸೋಪು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು..?

  • by

ಇಂದಿನ ವೈಭವೋಪೇತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸುಗಂಧಿತ ಸೋಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ಮನಸೋಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈ ಮನ ಸುಗಂಧವಾಗಿದ್ದರೆ ದಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೋಪು, ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು… Read More »ಯಾವ ಸೋಪು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು..?