#ಪರಿಹಾರಗಳು

ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುವುದು? ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ.. ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ! ( How To Deal With Depression? The Solution is here)

  • by

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಖಿನ್ನತೆಯು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ “common cold of mental illness” (ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ) ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಹ… Read More »ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುವುದು? ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ.. ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ! ( How To Deal With Depression? The Solution is here)